Historia szkoły                   

Można także pobrać historię w formatach: MS Word, OpenOffice oraz PDF

Historia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie - Śmiechowie

Początki placówki oświatowej w oddalonym od centrum Wejherowa Śmiechowie sięgają roku 1948, kiedy to 10 października w przystosowanym na potrzeby edukacji baraku dzieci z tzw. ,,Bolduanowa'' - czyli Śmiechowa, usłyszały pierwszy dzwonek; jeszcze taki zwykły, ale jakże piękny, jakiego już dziś nie usłyszymy nawet u sań.

Nazwa ,,Bolduanowo'' pochodzi od nazwiska Teodora Bolduana - przedwojennego burmistrza Wejherowa, zamordowanego przez hitlerowców w październiku 1939 w okolicach Zamkowej Góry, 3 km od miasta. Teodor Bolduan powołał do życia Towarzystwo Ogródków Działkowych, które w 1938r.wybudowało właśnie w Śmiechowie ok. 100 domków na działkach ogrodniczych. Stąd nazwa dzielnicy - ,,Bolduanowo'', która długo istniała wśród wdzięcznych mieszkańców Śmiechowa.

Pierwszymi nauczycielami, którzy zapoczątkowali edukację śmiechowskich dzieci byli: Alojza Bychowska, Cieślicka Maria, Piotrowska, Mizerowa, Maria Głombiowska, Józef Wiła, Stanisław Dąbrowski, Klara Semmerling, Klara Wangler, Małgorzata Roszczynialska, Janina Lubelska, Teresa Sokołowska, Bogusław Kostiuk, O.Florian Augustyniak OFM, Małgorzata Bernolak, Władysława Nastały, Stanisław Gaszta, Stefan Czoska, Henryk Dumitrescu i Henryk Gdaniec.

Od chwili założenia szkoły prężnie działał Komitet Rodzicielski, co świadczyło o potrzebie istnienia placówki w tej ,,zapomnianej'' dzielnicy miasta. Do wyróżniających się organizacji młodzieżowych zaliczał się Związek Harcerstwa Polskiego, Szkolne Koło Sportowe i chór szkolny.

19 listopada 1955r. odbyła się uroczysta wieczornica poświęcona 100. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Od tamtego pamiętnego wieczoru w naszej szkole wielokrotnie będą czczeni wielcy Polacy zasłużeni dla kultury polskiej. W styczniu 1956r. szkolny chór wziął udział w konkursie śpiewaczym, otrzymując wyróżnienie. Również w dziedzinie krzewienia muzyki i śpiewu nasza szkoła będzie należała do wiodących.

W szkole od początku panowała koleżeńska atmosfera szczerej współpracy: 1 września1957r. tak kronikarz szkolny odnotował ten wyróżniający ją rys: ,,1 września z racji uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego i bliższego zapoznania się koleżanek i kolegów urządzono wspólną kawę. Wszyscy czuliśmy się jakby jedną zgodną rodziną (...)''.

NOWA SZKOŁA! PAŁAC!

Nowy i na tamte czasy super nowoczesny budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, zwany wówczas ,,pałacem'', oddany został do użytku 26 września 1959r. W nowoczesnej szkole gościło wiele znakomitości: literatów, muzyków, sportowców; spotkania zapoczątkował znany pisarz kaszubski Jan Piepka, który w kronice szkolnej pozostawił autograf swojego wiersza ,,Upartëlc''.

25 października 1960r. młodzież ,,5'' wzięła udział w prezentacji filmu Aleksandra Forda ,,Krzyżacy'' oraz odbyła spacer Skwerem Kościuszki, gdzie przy falochronie cumował statek flagowy PLO ,,Batory''.

Pod datą: 24 czerwca 1961r. kronikarz odnotował: ,,Zaznacza się wzrost napływu starszych roczników z wiosek źle przygotowanych naukowo (...) (!)'' 1.IX.1961r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przy liczbie dzieci 522, 14 oddziałach i 15 nauczycielach.

Rada Pedagogiczna: Waśkowski Roman, Piotrowicz Kazimierz, Dzięcielski Kazimierz,Gozdur Bogumił, Waśkowska Helena, Rozczynialska Małgorzata, Mazurkiewicz Wiktoria, Patok Bronisława, Bernolak Małgorzata, Mościpan Stefania, Płucienniczak Stefania, Banasiak Bernardeta, Kapturkiewicz Bronisława, Białachowska Maria, Szkaradzińska Jadwiga. W roku szkolnym 1961/62

 • drugoroczność - 13%
 • sprawność dla r. 1948 - 56,6%
 • zmianowość - 0,93
 • obciążenie na izbę - 34,8

MODELARNIA ,,BLIZA''

Od 1956r. działa w naszej szkole modelarnia Ligi Obrony Kraju, której założycielem, instruktorem i kierownikiem był nauczyciel techniki, Kazimierz Dzięcielski. Jego zasługi w zdobywaniu przez dzieci i młodzież umiejętności technicznych są nie do przecenienia.
Modelarnia ,,Bliza'' pod Jego kierownictwem zdobywała wyróżnienia nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Kazimierz Dzięcielski zmarł po długiej chorobie w 2004r. 14 stycznia 1969r. zmarł nagle kierownik naszej szkoły, p. Roman Waśkowski. Nauczyciel, społecznik, działacz ludowy; jako pedagog przepracował w szkolnictwie przedwojennym, m.in. na Polesiu i po wojnie 35 lat. Odszedł przyjaciel dzieci i młodzieży, cieszący się szacunkiem zarówno nauczycieli, jak i rodziców.

ULICA ROMANA WAŚKOWSKIEGO

4.X.1999r. aktualny dyrektor szkoły, Adam Klein wystąpił do rady Miasta Wejherowa z wnioskiem o nadanie imienia Romana Waśkowskiego ulicy przylegającej do szkoły. Rada miasta przychyliła się do prośby dyrektora szkoły.
W roku szkolnym 1968/1969 liczba uczniów uczęszczających do śmiechowskiego ,,pałacu'' przekroczyła liczbę 900! Projektanci budynku określili górną granicę na 500 dzieci. W roku 1970 po południowej stronie Śmiechowa powstaje kolektor sanitarny łączący Wejherowo, Redę i Rumię - późniejsze Małe Trójmiasto Kaszubskie. Od strony północno - wschodniej powstaje baza produkcyjna Spółdzielni Inwalidów ,,ZRYW'', która w chwili obecnej lata świetności ma już chyba za sobą. Szkoła nasza przez długie lata ściśle z nią współpracowała.

IMIĘ FRYDERYKA CHOPINA

Od 6 czerwca 1970r. w 10. rocznicę szkoły placówka w Śmiechowie nosi imię ,,obywatela świata'', genialnego kompozytora, Fryderyka Chopina. Uroczystość szkolną przygotowały Edyta Klawikowska, Jadwiga Merc i Stefania Pociej. Akt nadania odczytała inspektor szkolny, p. Gabriela Szczepaniak. Płaskorzeźbę w piaskowcu twórcy mazurków wyrzeźbił plastyk, p. Nastały ze Śmiechowa. W 1995r. odbyły się wspaniałe uroczystości o randze miejskiej z okazji 25 - lecia nadania szkole imienia Fryderyka Chopina.
Rok 1970. z kart kroniki szkolnej: ,,Na skutek wydarzeń grudniowych w Gdyni w ostatnich dniach II dekady miesiąca nastąpiły zakłócenia w normalnej pracy szkoły. Nauczyciele dojeżdżający do pracy z kierunku Gdańska dojeżdżali z dużym opóźnieniem, a w dniu 17 grudnia nie dojechali w ogóle''.

W roku 1972 Sejm PRL uchwalił Kartę Praw i Obowiązków Nauczyciela. Od tegoż roku kierownicy szkół zostali mianowani na dyrektorów. W omawianym roku 2 nauczycieli SP-5 miało tytuł magistra! Kronika nie odnotowała żadnych wydarzeń z życia szkoły w okresie od 1973 do 1976r., kiedy dyrektorem był Józef Dalecki.

W 1976r. na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Fryderyka Chopina została powołana p. mgr Helena Bertrand. Zastępcą została p. Zofia Stachowiak. W roku 1977 gościł w szkole na zaproszenie druhny ZHP Barbary Wiernasz mistrz sportu, brązowy medalista olimpijski z Meksyku, bokser wagi muszej, wejherowianin, Hubert Skrzypczak. W roku 1988 dyrektor szkoły Adam Klein, przeprowadził z mistrzem pięści obszerny wywiad, zamieszczony w periodyku wejherowskim ,,Moje Wejherowo''. W 1978r. odwiedził szkołę zasłużony kombatant RP, mieszkaniec Wejherowa,p. Władysław Ponikowski.
W tym okresie bardzo prężnie działa Związek Harcerstwa Polskiego. 10 listopada 1978r. uroczyście obchodzono w szkole 60. rocznicę odzyskania niepodległości. W tymże roku zakończono kapitalny remont szkoły!

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA

Rok 1979 rozpoczął się atakiem zimy. Zajęcia przerwano. Wojewoda Gdański ogłosił 2.I.1979 stan klęski żywiołowej. Kronikarz odnotował: ,,Obywatelskim obowiązkiem każdego Polaka stało się odśnieżanie dróg''. A więc do śniegu kolego! Rok 1980. Kronikarz: ,,Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zostało, niestety, ,,zachwiane''. Z powodu strajków ogólnopolskich rok szkolny rozpoczął się nie 20.VIII., a 3.IX''.

Koło historyczne przygotowało pod kierunkiem p. Marii Rydzkowskiej - Bryl wieczornicę poświęconą 150. rocznicy Powstania Listopadowego.

15.XII.1980r. uczczono 125. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. W maju 1981r. uczniowie SP-5 odwiedzili Żelazową Wolę, miejsce urodzenia Patrona Szkoły.

1.IX.1981r. zrezygnowała ze stanowiska zastępcy dyrektora szkoły p. Zofia Stachowiak, na jej miejsce został powołany przez Kuratora Gdańskiego mgr Adam Klein.

W 42. rocznicę wybuchu II wojny światowej szkoła gościła kombatanta p. Stefana Makurata, obrońcę Wybrzeża i Wejherowa we wrześniu 1939r. Ze względu na stan wojenny Bal noworoczny odbył się w innym terminie! 1.IX.1983r. nowym dyrektorem szkoły został p. mgr Adam Klein, zastępcą została p. mgr Maria Kokoszka. Oboje pełnią funkcje nadal.

14.X.1985r. odbyły się w naszej szkole ogólnomiejskie obchody Rocznicy Edukacji Narodowej. Prężnie działa chór szkolny pod kierunkiem p. Marii Karpowicz i Katarzyny Mazurkiewicz. Chór jest ozdobą Święta Szkoły - w rocznicę urodzin Patrona Fryderyka Chopina.

DNI OLIMPIJCZYKA

W kwietniu 1986r. odbyła się w tutejszej placówce wspaniała uroczystość - Wojewódzkie Dni Olimpijczyka. Nad całością czuwał starszy wizytator Wydziału Oświaty U.M. w Wejherowie, późniejszy inspektor szkolny, dr Eligiusz Korzeniowski. W uroczystości wzięli udział liczni polscy olimpijczycy: Hubert Skrzypczak, Teresa Ciepła, Kazimierz Zimny, kulomiotka Ciarkowska, Bieda. Niestety, w dalszym ciągu obchodzi się w szkołach smutną uroczystość najkrwawszej rewolucji WRS. Ale za to odbywające się w naszej szkole Ogólnomiejskie uroczystości z okazji Rocznicy KEN są wysoko oceniane przez władze, m.in. z gratulacjami pośpieszyła w ty roku inspektor szkoły, p. Gabriela Szczepaniak.

KOŁO SPORTOWE ,,START''

Szkole pomagają instytucje, np. Spółdzielnia Inwalidów ZRYW i Koło Sportowe ,,START'', JW. 1203 w Bieszkowicach, która organizuje również bale sylwestrowe, a zysk przekazuje na potrzeby szkoły.

WOLNA POLSKA - 1989!

4.VI.1989 powitaliśmy III Rzeczpospolitą Polską z jej pierwszym wolnym rządem, na czele którego stanął personalista, katolicki pisarz, dziennikarz i polityk - Tadeusz Mazowiecki.

3 maja 1990r. uczciliśmy 200. rocznicę Konstytucji 3 maja. Byli obecni: proboszcz Parafii NMP Królowej Polski ze Śmiechowa Ks. Zygmunt Maliński, kombatanci: Ryszard Bromboszcz i Władysław Gada. Uroczystość uświetnił zespół instrumentalny SP-5 pod kierunkiem p. Marii Karpowicz. Szkoła okazała pomoc Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskiemu w trakcie zdobywania funduszy na sztandar Zrzeszenia.

MISTRZOWIE SPORTU

Mamy mistrzów sportu szkolnego! Olga Magulska, ucz. p. Danuty Piekarskiej, zdobyła złoty medal podczas XXI Igrzysk Młodzieży szkolnej na 1000 m. Brawo!

CHÓR SZKOLNY

Chór SP-5 wystąpił ze swoim programem artystycznym w klasztorze OO. Franciszkanów z okazji rocznicy Patrona Miasta Wejherowa, Jakuba Wejhera. Na zakończenie roku szkolnego 1990/91 młodzież naszej szkoły wyjechała do królewskiego grodu - Krakowa. Kronikarz otrzymał m.in. fotografię na tle szczytu osiągnięć technicznych byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej - samochodu ,,Trabant'', popularnego ,,trabi''!

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI RP

Począwszy od wybicia się na niepodległość w 1989 roku nasza szkoła organizuje co roku miejską uroczystość Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - 11 Listopada.

Wystrój plastyczny przygotowują nauczyciele plastyki i historii, m.in. b. dyrektor SP-8 w Wejherowie, p. mgr Jerzy Grabowski, Ewa Lewińska, Danuta Lehman, Aleksandra Spanowicz, Katarzyna Merc i Maria Karpowicz. Nad całością czuwają poloniści p.p. Beata Dampc i Joanna Bizewska.

W 1993r. podczas wieczoru chopinowskiego koncertowała u nas p. Anna Chęćka, znana pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, laureatka Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Raguzza na Sycylii.

Szkoła pomaga bliźnim! Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem śle podziękowania dzieciom SP-5 za pomoc okazaną dzieciom niepełnosprawnym. Pamiętają o szkole zaprzyjaźnione instytucje: Dowództwo 1 Morskiego Pułku Strzelców im. Płk. Stanisława Dąbka w Gdyni - Witominie, Związek Inwalidów Wojennych w Wejherowie na czele z prezesem, por. art. Antonim Olejnikiem, 11 Pułk Łączności Marynarki Wojennej RP w Wejherowie.

PROMOCJA KSIĄŻKI POETYCKIEJ

W roku 1993 odbyła się w naszej szkole ciekawa promocja wejherowskich poetów i grafików, w czasie której prowadzący promocję, dyr. Adam Klein, przedstawił nową książkę poetycką, wydaną przez Mirosława Odynieckiego.

KOMBATANCI DZIĘKUJĄ

28.X.1994r. szkoła otrzymała serdeczne pozdrowienia i podziękowania od Kmdr Edwarda Obertyńskiego, uczestnika walk w wojnie obronnej na Wybrzeżu i Wejherowie w 1939r. późniejszego oficera na statku flagowym PLO ,,Batory'', działacza społecznego i pisarza marynisty.

ŚWIĘTA W SZKOLE

Normalność wkracza do naszej szkoły. Religijne święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie, tak jak w rodzinnych domach, wróciły do szkoły. Pięknymi inscenizacjami kieruje siostra Waleria oraz katechetka p. Joanna Lawer.

FESTIWAL PIEŚNI O MORZU

W kwietniu 1994r., jak co dwa lata, gościliśmy chóry biorące udział w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu - Wejherowo 15 - 17.IV.1994r. Tym razem za ciepłe przyjęcie - życzenia otrzymaliśmy od Chóru KANTELE ze Słupska.

PROMOCJA KSIĄŻKI DYREKTORA SZKOŁY

Na wiosnę 1996r. odbyła się w naszej szkole promocja książki poetyckiej dyrektora szkoły Adama Kleina - ,,Słoneczniki zimą''. Młodzież recytowała wiersze, których słuchało liczne grono przyjaciół - nauczycieli, i nie tylko. ,,Łączy nas śpiew'' - pod tym hasłem Kuratorium Oświaty w Gdańsku corocznie ogłasza konkurs śpiewaczy. W tym roku dołączyliśmy i my wraz z 50. innymi szkołami woj. gdańskiego. W ten sposób podtrzymujemy tradycję szkoły sięgającą lat 70., a której największe osiągnięcia śmiechowskiej ,,piątki'' przypadają na lata 80. i 90. ubiegłego wieku. W br. (1997) zostaliśmy laureatem VII edycji tegoż konkursu.

,,KAPLICE ŚWIĘTYCH GÓR''

W tymże roku 1996 nakładem gdańskiego wydawnictwa ,,Czëc'' ukazały się ,,Kaplice Świętych Gór'' - poetyckie refleksje nt. Kaszubskiej Jerozolimy - Adama Kleina. Ilustracje wykonał Henryk Stankiewicz, znany surdopedagog i malarz wejherowski. Książkę sponsorował Urząd Miasta Wejherowa. Wznowienie nakładu tej publikacji nastąpiło w 1999r.

W czerwcu w ramach obchodów ,,Dni Jakuba'' prezydent Jerzy Budnik po raz pierwszy przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Otrzymali je: dyrektor naszej szkoły, Adam Klein za publikację o Kalwarii ,,Kaplice Świętych Gór'' oraz autor ilustracji, Henryk Stankiewicz. Nagrodę otrzymała również red. Regina Osowicka za I wyd. ,,Bedekera Wejherowskiego''.

EKOLODZY

Młodzi ekolodzy p. Aliny Kijak najlepsi w tym roku. Na 80. lecie Niepodległości 11 Listopada podczas akademii w ,,piątce'' po raz 10. podziękowania złożył prezydent Wejherowa, p. Krzysztof Hildebrandt oraz liczni kombatanci i żołnierze WP. Piękny referat okolicznościowy jak co roku wygłosił Kmdr dr Grzegorz Piwnicki.

Uroczystości przygotowanej m.in. przez Katarzynę Merc towarzyszyła wystawa plastyczna pod kierunkiem Aleksandry Spanowicz. Podczas obchodów święta oddany został do użytku odrestaurowany pokój nauczycielski.

200. ROCZNICA URODZIN MICKIEWICZA

W 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza odbył się w naszej szkole Miejski ,,Konkurs wiedzy o Mickiewiczu''. Konkurs przygotowała Joanna Bizewska - polonistka.

POŻEGNANIE PREZYDENTA

7 listopada 1998r. ustępujący prezydent Wejherowa, Jerzy Budnik, przesłał list pożegnalny.

W styczniu 1999r. odwiedzili szkołę przedstawiciele Komisji Oświaty Rady Miasta Wejherowa.

W HOŁDZIE CHOPINOWI

W hołdzie Chopinowi uczniowie złożyli kwiaty na grobie kompozytora na cmentarzu Peré Lachaise w Paryżu.
W 1999r. ponownie jesteśmy najlepsi w ,,Wędrówkach po pięciolinii''.

PIAŚNICA

Społeczny Komitet Opieki nad Mogiłami Piaśnicy powierzył Szkole Podstawowej Nr5 w Śmiechowie opiekę nad paleniskiem Nr 2. Akt ten podpisał prezes ks. Kanonik Bogusław Żurawski, proboszcz Kościoła Farnego.

ŻEGNAJ ÓSMA KLASO !

Pożegnaliśmy ostatnich ,,ośmioklasistów''! Uczyć będziemy do klasy szóstej!

OSIĄGNIĘCIA

Rok 1999 obfitował w uzdolnionych uczniów: aż trzech najlepszych zostało olimpijczykami i laureatami wojewódzkich olimpiad przedmiotowych. Wyróżnieni uczniowie to: Karolina Dopke, Natalia Landowska i najmłodszy Adam Podsiadło. Wszyscy wymienieni otrzymali również stypendia Prezydenta Miasta Wejherowa. Opiekunami wyróżnionych uczniów były: zastępca dyrektora szkoły, p. Maria Kokoszka, mgr Maria Karpowicz oraz mgr Danuta Zaborowska, która przeszła do pracy w Gimnazjum w Bolszewie. 2.II.2000r. pożegnaliśmy siostrę Walerię Damuć, która obchodziła 50. rocznicę ślubów zakonnych oraz takąż jako nauczycielka i katechetka. Siostra Waleria pochodzi z dawnych kresów Rzeczypospolitej (dzisiejsza Białoruś). Szkołę średnią ukończyła w Wilnie. W 1945r. przyjechała do Polski. Do roku 1948 pracowała jako nauczycielka. W tymże roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Do Wejherowa przyjechała 30 lat temu. Od tego czasu prowadziła katechizację dzieci. Szczególną troską i miłością objęła najmłodsze dzieci ze Śmiechowa, ucząc początkowo w domu katechetycznym naprzeciw SP5 przy drodze krajowej Nr 6. Ze względu na bezpieczeństwo swoich pociech sama często przyprowadzała i odprowadzała je do domu.

W czasie transformacji ustrojowej ś. Waleria całkowicie poświęciła się pracy katechetycznej w ulubionej Szkole Podstawowej Nr 5 w Śmiechowie. Dziś jako emerytka stale pracuje, pomagając biednym, opuszczonym i potrzebującym. Często można ją spotkać na furcie klasztornej. Kochana Siostro! Plurimos annos! 19.IV.2000r. Koło Teatralne ,,Dialog'' z Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie pod kierunkiem polonistki Iwony Klein wystawiło w Kościele NMP Królowej Polski w Śmiechowie Misterium Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa wg książki poetyckiej ,,Kaplice Świętych Gór'' Adama Kleina.

CHOPINALIA

14.III.2001r. odbył się w naszej szkole koncert ,,Kwiaty na Peré La Chaise'', poświęcony Fryderykowi Chopinowi - Patronowi naszej szkoły. Dla licznie przybyłych śmiechowian wystąpili młodzi artyści z Państwowej Szkoły Muzycznej 1st. i Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie.

SZKOLNE WIGILIE

Bardzo uroczyście i rodzinnie odbywają się szkolne wigilie. Uczestniczą wszyscy pracownicy szkoły, nawet ci, którzy odeszli dawno na emerytury.

OLIMPIADA MATEMATYCZNA

28.V.2001r. odbyła się w naszej placówce i Miejska Olimpiada Matematyczna pod patronem Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa, Bogdana Tokłowicza. Całością kierowała p. Czesława Sychowska i Maria Smutek.

,,Chopinalia 02'' - w cudownej oprawie plastycznej i muzycznej.

MIŚ POLICJANT

27.05.2002r. ,,Miś Policjant'' uczennicy Alicji Bach z klasy V a nagrodzony przez Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.

POMAGAMY DZIECIOM

Nasze dzieci uczestniczą w zimowiskach, organizowanych przez Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wejherowie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Uchwałą Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003r. powołany został na bazie Szkoły podstawowej Nr 5 w Wejherowie - Śmiechowie Zespół Szkół Nr 2, w skład którego wchodzą: dotychczasowa Szkoła Podstawowa Nr 5 i nowo powołane Gimnazjum Nr 4 w Wejherowie.

GIMNAZJALIŚCI W EUROPIE

W maju 2003r. uczniowie naszego gimnazjum, zorganizowani w Klubie Młodego Europejczyka p. Jolanty Golonki, spotkali się podczas Referendum Unijnego z senatorem RP. prof. dr hab. inż. Edmundem Wittbrodtem w Nowym Porcie.

ZERÓWKI NA LOTNISKU

Klasy przedszkolne odwiedziły lotnisko w Babich Dołach oraz poznały prace piekarzy w piekarni ,,Tradycyjna'' w Redzie.
Najmłodsze klasy żyją pełnią życia szkolnego... na lekcjach muzyki z ,,Bajnutkiem'', ,,Kabarecik właśnieleci...''; plastyki ,,Warzywne ludziki'' oraz w rozmowie z prawdziwym górnikiem!

W roku 2002 szkoła organizuje i zdobywa laury w ,,Potyczkach z matematyki'' pod kierunkiem p. Czesławy Sychowskiej.
W czerwcu uczeń Paweł Podolski otrzymał wyróżnienie w 4 Festiwalu Twórczości Dziecięcej WP - Grudziąc'02.

SPORT SZKOLNY

W grudniu zdobyliśmy II miejsce w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o puchar procesu Klubu Sportowego ,,TRANS-BUS''.
Szkoła wspiera zimowisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i gości, jak co roku, górników fedrujących w kopalniach Śląska, żeby nam było ciepło!

CHOPINALIA

,,Chopinalia'03'' jak zawsze - w pięknej oprawie plastycznej, muzycznej i poetyckiej. Z tej okazji ukazała się Szkolna Gazetka poświęcona Patronowi Szkoły.
,,Milijon tonów płynie, w tonów milijonie. Każdy ton dobyłem, wiem o każdym Tonie''.

NAGRODY

W maju 2003r. uczennica Andrea Kwidzińska odebrała wyróżnienie w wojewódzkich eliminacjach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego pod hasłem: ,,Zagrożenie - tego można uniknąć''.

,,WARZYWNE LUDZIKI''

Opiekunką uczennicy była p. Beata Frąckowiak, nauczycielka klas przedszkolnych. Wpłynęły podziękowania szefa obrony cywilnej również dla Lucyny Strzeleckiej i Elżbiety Gurzędy. Stroiki świąteczne i ,,warzywne ludziki'' - prace najmłodszych dzieci można było oglądać w holu szkoły - i podziwiać!

GRUPA DRAMOWA

,,Grupa Dramowa'' pod kierunkiem p. Aleksandry Spanowicz zorganizowała wystawę w WCK plastyczną - ,,żywą'' nt mitów greckich.

SPORT

Chłopcy - reprezentanci szkoły w mini - siatkówce - II m. w Mistrzostwach Wejherowa. Skład: Wojtek Kaszubowski, Robert Gorlikowski, Michał Katzor, Bartek Niewiński, Ola Grandicka, Klaudia Słowy, Ola Bieszke, Dariusz Labuhn, Dariusz Duszyński.

Nowy rok szkolny 2003/2004 uczciliśmy wymianą okien od strony boiska, nowymi drzwiami zewnętrznymi na boisko szkolne, malowaniem izb lekcyjnych: 15, 3, 103. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI RP

85. Rocznica Narodowego Święta Niepodległości RP - obchodziliśmy 11 listopada bardzo uroczyście, a wraz z nami władze miasta Wejherowa z p. Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem, liczni kombatanci z prezesem p. por. Antonim Olejnikiem, rodzice i młodzież oprawę artystyczną przygotowaliśmy wraz z Państwową Szkołą Muzyczną 1 st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie pod kierunkiem p. dyrektor Doroty Murza - Szlas.

ZIMA

,,Z kopyta kulig rwie...'' - zima 2004 roku była ostra, za to kuligi bardzo udane; szkoda, że konie zostały zastąpione ciągnikami... kiedy to było wy, koniki bułane, bachmaty, kiedy?

INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE START

W naszej szkole działa od wielu lat Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START, które poprzez uprawianie dyscyplin sportowych pomaga funkcjonować niepełnosprawnym. Członkowie Stowarzyszenia odnoszą sukcesy sportowe w kraju i za granicą. Stowarzyszeniem od założenia kierują panowie Krzysztof Puchalski, Taras Strzelecki.

POŻEGNANIE JANA PAWŁA II

W środę 6.04.2005r. na Placu Jakuba Wejhera szkoła wraz ze społecznością miasta żegnała Wielkiego Papieża i Rodaka, Jana Pawła II. O godz. 20.00 abp. Tadeusz Gocłowski odprawił uroczystą mszę św. za duszę Ojca Świętego.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Podsumowanie roku szkolnego 2004/2005 było okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć. 14 maja w Słupsku nasza drużyna w składzie: Robert Skrzynecki, Wiesław Mielewczyk i Krzysztof Merc pod kierunkiem p. Joanny Kwiecińskiej-Szulc zdobyła III m. w II Ogólnopolskim Konkursie ,,Wiedzy o Sejmie RP i Wybitnych Ludziach Tworzących Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu''.

Adrian Pieper i Mateusz Gordziej byli finalistami wojewódzkiego konkursu matematycznego. Szkolna drużyna zdobyła I m. w Międzyszkolnym Konkursie ,,Potyczki z Matematyką'', a uczeń Adrian Pieper uzyskał najlepszy wynik w Wejherowie w Konkursie matematycznym ,,Kangur''. Do konkursów przygotowała uczniów p. Czesława Sychowska.

Uczennica Katarzyna Kupczyk i Alicja Ćwirko-Godycka z kl. VI pod kierunkiem p. Joanny Bizewskiej zostały finalistkami wojewódzkiego konkursu polonistycznego. Uczennica Klaudia Niemoth otrzymała wyróżnienie w diecezjalnym etapie Konkursu Biblijnego.

OSIĄGNIĘCIA

 • 1997 - uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. II miejsce w skali powiatu
 • Mistrzowie ''piątki''! w 1997r. nasi uczniowie zajęli I miejsce w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym. Indywidualnie najlepszym okazał się nasz Łukasz Kukowski.
 • W 1997r. szkoła została laureatem VII Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego ,,Łączy nas śpiew''. W turnieju wziął udział chór szkolny oraz zespół muzyczny pod kierunkiem Marii Karpowicz.
 • W kwietniu 1998r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 zdobyli III miejsce w województwie gdańskim w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Garczyn'98. Opiekunką była p. Halina Ogrodowska.
  Szkołę reprezentowali: Łukasz Kukowski - II m. indywidualnie, Tomasz Kukowski, Maciej Kicior i Ryszard Sychowski.
 • Jesteśmy najlepsi w I Międzyszkolnym Turnieju Muzycznym: ,,Wędrówki po pięciolinii'' - Wejherowo'98.
 • Przedszkolaki z ,,piątki'' na piątkę pod kierownictwem p. Beaty Frąckowiak w konkursie ,,Wielkanocne śniadanie'98''.
 • Uczniowie Wojciech Rigga i Grzegorz Pionk zdobyli mistrzostwo woj. gdańskiego w tenisie stołowym.,
 • Mamy olimpijczyków: Radosław Szwarc - fizyka i matematyka; Piotr Predkiel - matematyka. Opiekunami uczniów są: Gabriela Lisius i Czesława Sychowska (matematyka) oraz Irena Mazur (fizyka).
 • Nagroda dla uczniów SP-5 w I miejskim Sejmiku Ekologicznym za najlepszy plakat: ,,Stacja kosmiczna Wejherowo - Eco City ZOOO''. Do sejmiku przygotowała podopiecznych biolog Danuta Kukowska.
 • 26.11.1998r. zdobyliśmy II m. w półfinale Igrzysk Wojewódzkich w tenisie stołowym - Gdańsk'98.
 • 20.05.2003r. Agnieszka Durlik z kl. I a zajęła III m. w konkursie plastycznym Policyjnego Programu Edukacyjnego ,,POPO''; otrzymała słonia POPO!
 • Pani Aleksandra Spanowicz, nauczycielka plastyki, wraz z grupą uczniów SP-5 zorganizowanej w ,,Grupie Dramowej'', wystawiła w WCK ,,Mity Greckie''. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem. Można było ją podziwiać w dniach 10 - 30 czerwca 2003r.

DARY DLA PAPIEŻA

W maju 2003r. na adres szkoły i p. Beaty Frąckowiak wpłynęły z Watykanu życzenia Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II, potwierdzone przez asesora sekretariatu stanu mons. Gabriela Caccia.
Wcześniej, bo 11 czerwca 2001r., dyrektor Adam Klein otrzymał podziękowanie również przesłane w imieniu papieża Jana Pawła II przez asesora Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej mons. Pedro López. Quintana za dar swojej książki poetyckiej ,,Kaplice Świętych Gór'', która została przekazana Bibliotece Watykańskiej.

RUCH DROGOWY

Ciągle jesteśmy najlepsi w znajomości z przepisów ruchu drogowego. Tym razem na tle szkół podstawowych z Małego Trójmiasta Kaszubskiego konkursie ,,Bądź bezpieczny'' zajęliśmy I m.

PODZIĘKOWANIA DLA PANI DYREKTOR KOKOSZKI

31 grudnia 2006 r. pożegnaliśmy panią Dyrektor Marię Kokoszkę, która pełniła funkcję wicedyrektorki przez 23 lata ! Dziękujemy za wszystko i życzymy spokojnej, ale i twórczej emerytury!
Witamy p. Beatę Dampc jako nową panią wicedyrektor!

OSIĄGNIĘCIA

Średnia wyników egzaminów państwowych: 29,80 naszej szkoły była wyższa niż średnia miasta, powiatu i województwa!
Podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2005/2006 zastępca prezydenta Miasta Wejherowa, p. Bogdan Tokłowicz uroczyście otworzył plac zabaw dla dzieci klas zerowych. Plac został zaprojektowany przez nauczycielki SP 5, p. p. Beatę Frąckowiak i Lucynę Strzelecką i wykonany przez Firmę z Orla.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Jak co roku uroczyście szkoła przygotowała ogólnomiejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości RP. W akademii wzięły udział władze miasta z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem, wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Marzeną Lipką, kombatantami z prezesem Związku Inwalidów Wojennych, p. Antonim Olejnikiem. Atmosferę podniosłych historycznych chwil sprzed 87. lat przybliżył kmdr dr Grzegorz Piwnicki.
Były liczne nagrody dla dzieci ufundowane przez zastępcę Prezydenta Miasta, p. Bogdana Tokłowicza, z okazji konkursu historycznego ,,Drogi do Niepodległości''. Uroczystości uświetniła orkiestra i muzycy Państwowej Szkoły Muzycznej 1 st. im. Fryderyka Chpina w Wejherowie pod kierunkiem kmdr. Ireneusza Stromskiego i p. dyrektor Doroty Murzy - Szlas.

CHOPINALIA

10 marca 2006r. szkoła Chopina uczciła 196. rocznicę urodzin genialnego kompozytora. Święto Szkoły ,,Chopinalia'' przygotowaliśmy ze Szkołą Muzyczną - dziękujemy!
Coroczne uroczystości mające charakter ogólnomiejski uświetniają władze miasta i kuratorium.

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Nasza placówka uważana jest za szkołę przyjazną uczniom i bezpieczną. Jednakże żeby zadośćuczynić wszelkim współczesnym wymogom bezpieczeństwa i wyeliminować każde zagrożenie i przemoc wyposażono obiekt w całodobowy monitoring.
W tym też celu przeprowadzono liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, m. in. 30.11.2006 r. i 19.12.2006 r. w obecności wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty, p. Marzeny Lipki i sierż. Anetty Kwidzińskiej - z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Uczniowie wypełnili ankietę dotyczącą zagrożeń oraz zadawali liczne pytania, z których wynikała troska o bezpieczeństwo nie tylko w szkole.
Dyrekcja szkoły oraz pedagodzy odbywają systematyczne comiesięczne spotkania z rodzicami, na których m.in. porusza się omawiane problemy.
Dyrektor szkoły uwzględniając potrzeby placówki w tym zakresie powołał 3.01.2007r. Zespół ds. Zagrożeń i Przemocy w składzie:

 1. Adam Klein - dyrektor szkoły,
 2. Elżbieta Ewa Brzóska - pedagog szkoły,
 3. Eleonora Moska - nauczyciel wych. Fizycznego,
 4. Joanna Lawer - katechetka,
 5. Bogusława Polak - Dyszewska - wicedyrektor szkoły

NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 4, p. Jadwiga Schmidtke zorganizowała charytatywne spotkanie rodziców, z którego dochód przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. Dziękujemy!

Sportowe:

 1. Drużynowe Mistrzostwa w Szachach:
  Gimnazjum - II miejsce, ucz. kl II b Gimnazjum Paulina Wójcik
  i ucz. kl. III c Gimnazjum - Aleksander Barcz i Łukasz Cierocki
 2. Tenis Stołowy - Gimnazjum
  Chłopcy - II miejsce
  Dziewczęta - I miejsce (II miejsce w powiecie)
 3. VIII Wejherowski Wyścig Rowerów Górskich
  Maciej Fikus - II miejsce
  Dominika Tesmar - I miejsce
  Dawid Ostrowski - I miejsce
 4. Unihokej -Gimnazjum
  Chłopcy - II miejsce
 5. Unihokej - Szkoła Podstawowa
  Chłopcy - II miejsce
  Dziewczęta - II miejsce
 6. Mini Piłka Siatkowa
  Chłopcy - II miejsce
 7. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Kręglarstwie Klasycznym
  Gimnazjum (Chłopcy) - II miejsce
 8. Sztafety Pływackie - Gimnazjum
  Dziewczęta - III miejsce
 9. Piłka Nożna Halowa - Szkoła Podstawowa
  Klasy V - VI - II miejsce (Maksymilian Kenner - kl. V a)
 10. Lekka Atletyka Halowa - Szkoła Podstawowa
  Pchnięcie piłką lekarską - I miejsce / Święcki Błażej, kl. VI a
  Bieg na 30m - III miejsce i IV miejsce
Konkursy plastyczne:
 1. Konkursy plastyczne klasy ,,0'' - SP
  ,,Czyste Wejherowo - moje miejsce na Ziemi'' / Prezydent miasta Wejherowa
  I miejsce - Weronika Kmiecik,
  III miejsce - Szymon Krause
  Wyróżnienie - Patryk Ciepliński
 2. Konkursy plastyczne / klasy I - VI SP
  ,,Czyste Wejherowo - moje miejsce na ziemi''
  II i III miejsce
Konkursy przedmiotowe
 1. Alfik humanistyczny / SP:
  • ucz. Kl. Vb, Zieliński Szczepan - III lokata, pow. 80% punktów,
   17 miejsce w województwie,
  • ucz. Kl. Va, Kujawski Mateusz - III lokata, pow. 80% punktów,
   19 miejsce w województwie,
  • ucz. Kl. VIb, Wirska Kornelia - 8 miejsce w województwie
 2. Alfik humanistyczny / Gimnazjum:
  • ucz. Kl. II a, Ćwirko - Gotycka Alicja - 5 miejsce w województwie
  • ucz. Kl. II a, Grzenkowicz Sylwia - 7 miejsce w województwie
 3. Konkurs Kuratoryjny ,,Matematyka z Przyrodą'':
  ucz, kl. VI b Michał Zaborowski zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego
 4. Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
  zakwalifikowany Mateusz Gordziej - ucz. kl. II b Gimnazjum
 5. Rejonowy Konkurs Chemiczny - IV miejsce, ucz. kl.III b Gimnazjum, Mateusz Wroński
 6. Wojewódzki Konkurs Fizyczny: zakwalifikowany ucz. kl. III c Gimnazjum, Aleksander Barcz
INNE:
VII Międzyszkolny Przegląd Piosenki Turystycznej
 • I miejsce - ucz. Klasy Ia SP, Aleksandra Sychowska,
 • III miejsce - ucz. Kl. III b, Marta Janusz i Julia Lewańczyk,
Mikołajkowym Konkursie Pływackim
III miejsce - ucz. Klasy III a SP, Kamil Wałdoch

Uczniowie klas czwartych (IVa i IVb), pod kierunkiem p. Anny Szyc, przygotowali przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia w języku angielskim. Przedstawienie obejrzeli uczniowie całej szkoły.

Uczniowie klasy Va, pod kierunkiem p. Barbary Czamary, w ramach stałej współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Wejherowie, zorganizowali zbiórkę zabawek dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Konkurs plastyczny w ramach akcji ,,Sprzątanie Świata - 2006''
II miejsce w kategorii klas IV - VI SP zajęła Marcelina Płotka, ucz. Kl.VI a

Gimnazjada regionalna - II miejsce

Tradycje szkoły

 1. Ślubowanie pierwszoklasistów i pasowanie na ucznia - uroczyście (zawsze po pierwszym miesiącu nauki w każdym roku szkolnym).
 2. Otrzęsiny dla uczniów I klas gimnazjum, połączone z dyskoteką (Przyjęcie nowych gimnazjalistów w poczet uczniów ZS Nr 2) - początek października.
 3. Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada - uroczystości miejskie.
 4. Kiermasz świąteczny - wystawa i sprzedaż wytworów pracy uczniów kl. 0 - III, połączone z obchodami ,,Mikołajek''. Integracja uczniów kl. 0 - III, nauczycieli i rodziców - spotkanie przy kawie i ciasteczkach (XII - każdego roku).
 5. Wigilia klasowa - wspólne łamanie się opłatkiem, życzenia, kolędy, apel świąteczny - przed świętami Bożego Narodzenia.
 6. Zabawa Karnawałowa dla uczniów klas młodszych oraz IV - VI (styczeń każdego roku), Dyskoteki dla gimnazjalistów.
 7. Organizowanie zajęć (gry, zabawy, zajęcia różnego typu, kuligi, wyjścia na lodowisko) w okresie ferii zimowych.
 8. Święto Wiosny - konkurs na najciekawszą i najładniejszą Marzannę - pożegnanie zimy (marzec).
 9. Festyn środowiskowy z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - integracja środowiska szkolnego z mieszkańcami dzielnicy Śmiechowa.
 10. Gimnazjada sportowa z okazji święta patrona - ,,Chopinalia'' + Konkurs plastyczny dla uczniów szkól wejherowskich.
 11. Bal zakończeniowy dla uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum.
 12. Międzyszkolne Mistrzostwa Wejherowa w Tenisie Stołowym dla szkoły podstawowej i gimnazjum - chłopcy.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:

 1. Józef Wiła - 1948 - 1949
 2. Stanisław Dąbrowski - 1949 - 1951
 3. Maria Głombiowska - 1951 - 1954
 4. Bronisław Chimerek - 1954 - 1957
 5. Stanisław Dąbrowski - 1957 - 1959
 6. Roman Waśkowski - 1959 - 1969
 7. Antoni Bertrand - 1969 - 1973
 8. Józef Dalecki - 1973 - 1976
 9. Helena Bertrand - 1976 - 1983
 10. Adam Klein - 1983 - nadal
Zespołem Szkół Nr 2 w Wejherowie kieruje dyrektor, mgr Adam Klein;
Szkołą Podstawową Nr 5 - wicedyrektor, mgr Bogusława Polak - Dyszewska;
Gimnazjum Nr 4 - wicedyrektor, mgr Beata Dampc.